Om undersøgelsen

På denne side kan du finde svar på følgende spørgsmål: 

  • Hvad er baggrunden for undersøgelsen?
  • Lidt om undersøgelsens design og metoder


Baggrunden for undersøgelsen

Forskningsprojektet ’Youth, Drugs and Alcohol’ (YODA) startede i 2005 og der er indsamlet forskellig empirisk materiale i to omgange:

  • I 2005 blev 2000 unge 15-årige og deres forældre inviteret til en spørgeskemaundersøgelse og der blev foretaget fokusgruppeinterviews blandt unge 15-årige.
  • I 2008 blev 5000 unge 17-19-årige inviteret til en spørgeskemaundersøgelse (2000 af de unge var også blevet inviteret til at deltage i 2005) og der blev lavet foretaget fokusgruppeinterview i aldersgruppen, samt lavet en undersøgelse på en række diskoteker og klubber.


Første empiriindsamling i 2005 fokuserede primært på hvordan og hvorfor unge drikker alkohol. At danske unge har et rekordstort forbrug af alkohol var blevet demonstreret i flere internationale undersøgelser, blandt andet ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs, gennemført i 35 lande inkl. Danmark) og HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children, gennemført i 26 lande inkl. Danmark). I lyset af denne viden om unges alkoholforbrug, blev der i 2005-2007 udarbejdet en dybdegående undersøgelse og analyse af bagvedliggende årsager til danske unges alkoholforbrug, i Rockwool-projektet ”Unge og alkohol” (udført af Gundelach, Järvinen, Demant og Østergaard). Undersøgelsen mundede ud i bogen ’Unge, fester og alkohol’, der udkom i 2007, og blandt andet viste, at teenageres store forbrug af alkohol er en integreret del af deres sociale liv i en sådan grad, at nogle unge kan risikere social eksklusion, såfremt de ikke drikker alkohol (læs mere >Klik her).

Anden empiriindsamling fokuserede især på unges brug af illegale stoffer og unges færden i nattelivet. Undersøgelsens motivation var at vi i Danmark vidste meget lidt om unges brug af illegale stoffer (herunder hash, amfetamin, kokain, ecstacy, doping midler mv.). Rapporter fra andre lande indikerer, at unge mennesker i dag tager flere stoffer, end tidligere generationer har gjort. I nogle europæiske lande, først og fremmest England, taler man sågar om en normalisering af stoffer blandt unge, hvilket betyder, at det ikke længere kun er unge fra visse subkulturer, der eksperimenterer med stoffer, men at stoffer er blevet mere udbredt blandt unge generelt. Undersøgelsen resulterede i bogen ’Stoffer og natteliv’, der udkom i 2010 og blandt andet peger på, at brugen af ulovlig stoffer såsom kokain er meget udbredt blandt danske unge.

Undersøgelserne har været til stor gavn for forskningen og for vores viden generelt om unge, stoffer og alkohol. Den blev gennemført med hjælp fra de mange unge, som valgte at besvare spørgeskemaet i 2005 og 2008, og som vi meget håber på også vil deltage i denne nye spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2015. Det er afgørende for undersøgelsens resultater, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaet – uanset om man tidligere har deltaget i undersøgelserne eller ej.

Da nogle af besvarelserne vil være fra de samme unge, bliver det muligt at sige noget om, hvordan unges stof- og alkoholerfaringer og holdninger udvikler sig over tid. Er det de samme personer, som drak meget/lidt alkohol da de var 15-16 og 18-19 år i 2005, der også drikker meget/lidt alkohol som 24-27årige i 2015? Hvordan ændres holdninger og forholdet til alkohol over tid? Undersøgelsen i 2015 har til formål at svare på blandt andet disse spørgsmål, men forsøger også at indkredse 24-27-åriges forhold til rusmidler (alkohol og stoffer) generelt set. Er der fx en sammenhæng mellem brug af alkohol og hash?

Undersøgelsens design og metoder

Undersøgelsen er bygget op omkring dels et teoretisk fundament baseret på primært sociologisk teori, dels et empirisk fundament baseret på spørgeskemadata. Undersøgelsen indgår i et større forskningsprojekt om Unge, Stoffer og Alkohol i Danmark (YODA-projektet). I forskningsprojektet indgår forskellige datakilder:

  • Spørgeskemaundersøgelse blandt i alt 5000 danske unge i alderen 24-27 år. Heraf var 2000 af de unge også inviteret til at deltage i undersøgelsen ”Unge og Alkohol” i 2005, og alle 5000 var inviteret til at deltage i undersøgelsen i 2008. Alle unge er tilfældigt udtrukket via CPR-registret.
  • For at få mere præcis information om unge voksnes alkoholforbrug og festvaner supplerer vi spørgeskemaet med en kort mobil spørgeskemaundersøgelse. Efter besvarelsen af spørgeskemaet inviteres alle 5000 unge til at deltage i en mobilundersøgelse. Alle der gerne vil deltage og opgiver deres telefonnummer vil en af de kommende uger modtage et kort antal spørgsmål på deres telefon om aftenen og om formiddagen. Det tager blot et par minutter at svare på spørgsmålene.
  • Interview og fokusgruppeinterview. Over 200 unge har allerede medvirket i interviews og på den måde givet deres erfaringer, holdninger og tilkendegivelser i forhold til alkohol og stoffer videre til de projektansvarlige. Vores forståelse af, hvad unge tænker om alkohol og stoffer, hvordan de bruger det eller ikke bruger det, hvilke forestillinger og erfaringer de har, er et væsentligt bidrag til undersøgelsen, og til udviklingen af de ovenfor beskrevne spørgeskemaer.

Søg på yoda.sfi.dk